Світ ефективного бізнесу

Порядок подання фінансової звітності різними суб'єктами господарювання

11 жовтня 2019

Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан та грошові потоки суб'єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність також демонструє результати того, як управлінський персонал суб'єктів господарювання розпоряджається ввіреними йому ресурсами.

Відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (далі - Постанова № 419) фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики та податковим органам.

Постановою КМУ від 17.07.2019 № 625 "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності", яка набрала чинність 24.07.2019, було внесено зміни до абз.16 п.2 Постанови № 419, в якій уточнено які підприємства подають тільки річну фінансову звітність.

 

Порядок подання фінансової звітності

Види
підприємств

 

Проміжна фінансова звітність
(I кв.,
І півріч.,
9 міс.)

Річна
фінансова звітність

 

Консолідова-
на фінансо-
ва звітність 1

 

Звіт про управління

Звіт про платежі
на користь
держави

Стандарти фінансової звітності

Законодавство

абз.16 п.2
№ 419

п.11
№ 419

абз.8 п.2
№ 419

абз.10 п.2
№ 419

ч.2 ст.121, ч.3 ст.11
№ 996

Великі підприємства

+

+

- Підприєм-
ства, що
мають дочірні підприємст-ва;

- Об'єднання підприємств, що утворені
на добровільних засадах.

Підприєм-
ства, крім мікро-, малих підприєм-ств та бюджетних установ
(форма звіту
№ 982)

 

Суб'єкти господарю-вання, які здійснюють діяльність у видобув-них галузях.
Перший звітний період за 2018 рік.
(форма звіту
№ 2545)

МСФЗ 1

Підприємства,
що становлять суспільний інтерес

+

+

МСФЗ 1

Середні підприємства

+

+

МСФЗ 1 / НП(с)БО 1

Малі підприємства

+

+

НП(с)БО 25

Мікро підприємства

 -

+

НП(с)БО 25

Непідприємни-цькі товариства

-

+

НП(с)БО 25

Підприємства,
які ведуть спрощений бухоблік
(ст.291 ПКУ)

 -

+

НП(с)БО 25

Представницт-
ва іноземних суб'єктів господарської діяльності

 -

+

МСФЗ 1 / НП(с)БО 25

Строки подання

 

не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварта-лом

не пізніше 28 лютого наступно-го за звітним року

не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та
не пізніше строків, передбачених законодавст-вом для оприлюднення річної консолідова-ної фінансової звітності.

разом з річною фінансовою звітністю

 

не пізніше 1 вересня року, що настає після звітного періоду

 

1 Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

Проміжна та річна фінансова звітність органам ДФС подається у строки, передбачені п.49.18 ПКУ для подання податкової декларації з урахуванням п. 137.5 ПКУ.

У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

 

Фінансова звітність за МСФЗ

Фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності МСФЗ відповідно до ч.2 ст. 12-1 Закону № 996 складають:

Інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

 

Оприлюднення звітності

Відповідно до абз.18 п.2 Постанови № 419 річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави повинні бути оприлюднені на веб-сайті підприємства (у повному обсязі).

Підприємства, які підлягають обов'язковому аудиту та оприлюдненню фінансової звітності разом з аудиторським висновком визначено у ст.14 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996.

 

Відповідальність та штрафні санкції

Відповідно до ст.1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення КпАП внесення неправдивих даних до фінансової звітності або неподання фінансової звітності тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 нмдг = 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (пункт 5 підрозділ 1 розділ ХХ ПКУ). Отже, у 2019 році розмір штрафу становить від 7′684 до 19′210 грн.

 

 

Аналіз фінансової звітності

 


<<увесь список>>
15.07.2020
Курси валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Ваша думка

Коронавірус в Україні:

Законодавство
УправлінняАудитБухгалтеріяПравоКадриПро нас
© 2003-2020 OLZA
Kyiv, Ukraine